ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Ο Διοργανωτής μεριμνά για την καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων της έκθεσης, μέσω εξουσιοδοτημένου Συνεργείου Καθαρισμού, καθ’ όλη τη διάρκεια.

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής τους, τα:

Κατά τη λειτουργία:

Με το πέρας της αποξήλωσης, ο Εκθέτης υποχρεούται να αποδώσει τον εκθετήριο χώρο του στο Διοργανωτή, καθαρό, κενό και ελεύθερο.

 

Παρασκευή 7 Μαρτίου

10.00-20.00

Σάββατο 8 Μαρτίου

10.00-20.00

Κυριακή 9 Μαρτίου

10.00-19.00