ΦΥΛΑΞΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ

 

ΦΥΛΑΞΗ

Ο Διοργανωτής μεριμνά για τη γενική ασφάλεια και επιτήρηση των χώρων της έκθεσης, μέσω εξουσιοδοτημένης Εταιρείας Φύλαξης, καθ’ όλη τη διάρκεια και επί 24ώρου βάσεως.

Ο Εκθέτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και οφείλει να μεριμνά για την φύλαξη και ασφάλεια όλων των αγαθών και αντικειμένων του εκθετηρίου του (εκθέματα, διάκοσμο, δομές, εξοπλισμό, οχήματα, μηχανήματα, προϊόντα κτλ) καθ’ όλη τη διάρκεια.

Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμιά ευθύνη για φθορές, κλοπές, απώλειες, βλάβες ή ζημίες που τυχόν προκληθούν σε οποιαδήποτε αντικείμενα του Εκθέτη ή οποιουδήποτε Τρίτου (κατασκευαστών, επισκεπτών κτλ) από οποιοδήποτε λόγο και αιτία και καθ’ όλη τη διάρκεια.

Ο Διοργανωτής δικαιούται να λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα θεωρεί απαραίτητα για την ασφαλή λειτουργία της έκθεσης, ενώ η Φύλαξη να ελέγχει άτομα και οχήματα στους χώρους της έκθεσης.

Οι Εκθέτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τα ανωτέρω μέτρα και τις οδηγίες της Φύλαξης και του Διοργανωτή.

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ο Εκθέτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλιση του εκθετηρίου του (κατασκευών, εκθεμάτων διακόσμου κτλ), καθώς και του προσωπικού, των συνεργατών και των επισκεπτών του, συνάπτοντας κατάλληλα ασφαλιστήρια συμβόλαια, με δαπάνες του και με εταιρείες της επιλογής του.

Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν σωματικές βλάβες ή ηθικές βλάβες ή υλικές ζημίες που τυχόν προκληθούν σε Τρίτους ή για εργατικά ή άλλου είδους ατυχήματα που τυχόν προκληθούν από άτομα που δεν έχουν εργασιακή σχέση με αυτόν ή για εγκαταστάσεις στις οποίες ο ίδιος δεν λειτουργεί και δεν φέρει ευθύνη, κατά τη διάρκεια και εξαιτίας της εκδήλωσης ή για οιοδήποτε θέμα αφορά υποχρέωση του Εκθέτη.

Η υποχρέωση τυχόν αποζημίωσης βαρύνει αποκλειστικά τον Εκθέτη, από ενέργειες, παραλείψεις ή αμέλειες εξ υπαιτιότητας του ιδίου, του προσωπικού, των κατασκευαστών, των συνεργατών ή/και των επισκεπτών του ή μη εκπλήρωση των εν γένει συμβατικών του υποχρεώσεων με το Διοργανωτή και ο οποίος Εκθέτης οφείλει να αποκαταστήσει κάθε ζημία του Διοργανωτή από τυχόν διεκδικήσεις ή τυχόν καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης σε Τρίτους, ρητώς επιφυλασσόμενου του Διοργανωτή να απαιτήσει οιαδήποτε τυχόν θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν υποστεί από αυτή την αιτία.

Παρασκευή 7 Μαρτίου

10.00-20.00

Σάββατο 8 Μαρτίου

10.00-20.00

Κυριακή 9 Μαρτίου

10.00-19.00