ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑ STANDS (ανεξαρτήτως Τύπου)

Η ηλεκτροδότηση, ήτοι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε όλα τα εκθετήρια πραγματοποιείται από ειδικά σημεία ρευματοληψίας του MEC και υλοποιείται αποκλειστικά από την ΕXPOSYSTEM:

Απαγορεύεται αυστηρά η ηλεκτροδότηση οποιουδήποτε stand από οποιονδήποτε Τρίτο ή η αυθαίρετη ηλεκτροδότησή του από άλλες πηγές (εργοταξιακές πρίζες, γειτονικά stands κτλ).

 

Τ.1 :  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Η.Ε.) Ειδικής Κατασκευής επί Ίχνους Εδάφους

Η Η.Ε. περιλαμβάνει πίνακα με τις απαιτούμενες ασφάλειες, διακόπτες, relays κτλ, καλωδίωση και συνδέσεις με τα φωτιστικά, τις πρίζες και το λοιπό εξοπλισμό.

Η Η.Ε. υλοποιείται αποκλειστικά από Επαγγελματία Ηλεκτρολόγο επιλογής του Εκθέτη (ή από την ΕXPOSYSTEM, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον Εκθέτη), ο οποίος θα φέρει την ευθύνη και θα υποστηρίζει την εύρυθμη & ασφαλή λειτουργία της, καθ’ όλη τη διάρκεια (προετοιμασία, λειτουργία, αποξήλωση).

Ο Εκθέτης υποχρεούται να δηλώσει στην ΕXPOSYSTEM (Έντυπο Τεχν. Παροχών, Δελτίο Παραγγελίας 5, σελ. 20), το αργότερο μέχρι 27/4/2022:

Δελτίο Π.5 : Την παροχή (ΚW) που επιθυμεί και απαιτείται για την ασφαλή λειτουργία του stand του

 

Ο Ηλεκτρολόγος του Εκθέτη υποχρεούται να υποβάλει στην ΕXPOSYSTEM, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 5/5/2022, το πρωί:

Form 1.4 : Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου (μαζί με Άδεια Ηλεκτρολόγου και Σχέδιο Η.Ε.)

Σε περίπτωση μη έγκαιρης προσκόμισης της FORM 1.4, η ΕXPOSYSTEM δικαιούται να μην ηλεκτροδοτεί το stand.

Μετά την υποβολή της FORM 1.4 η ΕXPOSYSTEM ελέγχει την Η.Ε. και ηλεκτροδοτεί το stand.

Σε περίπτωση που η ΕXPOSYSTEM διαπιστώσει ότι η Η.Ε. εγκυμονεί κινδύνους για το κοινό ή τις εγκαταστάσεις, δεν θα ηλεκτροδοτεί τo stand ή θα διακόπτει άμεσα την ηλεκτροδότησή του, μέχρι την αποκατάσταση των κακοτεχνιών ή των ελλείψεων που διαπίστωσε.

 

Τ.2 – Τ.3 :  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Η.Ε.) Εκθετηρίου Δομής

Η Η.Ε. περιλαμβάνει πίνακα, καλωδίωση και συνδέσεις με τα φωτιστικά και τη πρίζα που παρέχονται στο βασικό εξοπλισμό δομής.

Η Η.Ε. του βασικού εξοπλισμού παρέχεται και υλοποιείται αποκλειστικά από την ΕXPOSYSTEM, η οποία θα φέρει την ευθύνη και θα υποστηρίζει την εύρυθμη & ασφαλή λειτουργία της, καθ’ όλη τη διάρκεια.

Ο τυχόν πρόσθετος εξοπλισμός (φωτιστικά, πρίζες κτλ) και συνδέσεις που θα χρειαστεί ο Εκθέτης, παρέχονται και υλοποιούνται, επίσης αποκλειστικά από την ΕXPOSYSTEM (έναντι χρέωσης).

Για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ οποιουδήποτε ΑΛΛΟΥ Ηλεκτρολόγου εντός των T.2 - T.3.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ

Όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες και συνδέσεις πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία & κανονισμούς, τους κοινά αποδεκτούς κανόνες της τέχνης & επιστήμης, την ορθή πρακτική και τους κανονισμούς περί ΕΗΕ (εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων).

Για λόγους ασφαλείας, οι ηλεκτρικοί πίνακες πρέπει να τοποθετούνται σε άμεσα προσβάσιμα (από την ΕXPOSYSTEM) σημεία και σε περιοχές που δεν θα κλειδώνονται, ενώ δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση πινάκων στα δάπεδα, η κάλυψη φωτιστικών με εύφλεκτα υλικά, τα γυμνά καλώδια, χωρίς clemens κτλ.

Η ανάρτηση φωτιστικών από τα ζευκτά της εγκατάστασης, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι ανάρτηση και φωτιστικά θα παρασχεθούν αποκλειστικά από την ΕXPOSYSTEM (για λόγους ασφαλείας και κατά την απόλυτη κρίσης της), κατόπιν παραγγελίας του Εκθέτη (έναντι χρέωσης).

Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε παρέμβαση ή μετατροπή του ηλεκτρολογικού δικτύου του MEC.

Η ΕXPOSYSTEM είναι αποκλειστικά αρμόδια και υπεύθυνη για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας της έκθεσης και κάθε τύπου stand, και δικαιούται να ελέγχει τις συνδεσμολογίες, τα φορτία, τους πίνακες κτλ όλων των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια.

Σε περίπτωση που διαπιστώσει ηλεκτρολογική εγκατάσταση που εγκυμονεί κινδύνους για το κοινό ή τις εγκαταστάσεις και αφού ενημερώσει το Διοργανωτή, η ΕXPOSYSTEM δεν θα ηλεκτροδοτεί τα stands ή θα διακόπτει άμεσα την ηλεκτροδότησή τους, μέχρι την αποκατάσταση των κακοτεχνιών ή των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν.

Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου

10.00-20.00

Σάββατο 24 Φεβρουαρίου

10.00-20.00

Κυριακή 25 Φεβρουαρίου

10.00-19.00