ΚΑΤΑΣΚΕYΕΣ

 

T.1 :  ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΠΙ ΙΧΝΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ

Το μέγιστο ύψος των κατασκευών των stands (συμπεριλαμβανομένων των τυχόν διακοσμητικών στοιχείων στις οροφές τους) ορίζεται στα 4,00 μέτρα.

Δεν επιτρέπεται η κατασκευή διώροφων κατασκευών.

Ο Εκθέτης υποχρεούται να υποβάλει στο Διοργανωτή, το αργότερο μέχρι 4/4/2022:

Form 1.1 : Υπεύθυνη Δήλωση Εκθέτη για stands με ύψος έως 3,00 μέτρα.

Form 1.2 : Βεβαίωση Μηχανικού για stands με ύψος άνω των με ύψος άνω των 3,00 μέτρων.

Η πίσω πλευρά (όψη) κατασκευής που «βλέπει» σε διάδρομο πρέπει να είναι επίπεδη, καλαίσθητη και βαμμένη σε υπόλευκο χρώμα.

Η πίσω πλευρά κατασκευής που είναι όμορη με άλλα πιο «χαμηλά» εκθετήρια, πρέπει επίσης να είναι επίπεδη, καλαίσθητη και βαμμένη σε υπόλευκο χρώμα, πάνω από τα 2,50 μέτρα.

Τα T.1 δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα στοιχεία δομής τυχόν όμορων εκθετηρίων T.2&T.3.

Η κατασκευή μεσοτοιχίας στα όμορα εκθετήρια T.1 είναι υποχρεωτική και από τους δύο γειτνιάζοντες Εκθέτες, εκτός και αν συμφωνήσουν μεταξύ τους να έχουν κοινή μεσοτοιχία, άνευ εμπλοκής και ευθύνης του Διοργανωτή.

Ο Εκθέτης υποχρεούται να καλύψει τυχόν κατασκευαστικές ατέλειες (πχ καλώδια που προεξέχουν) για καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα του εκθετηρίου του αλλά και της έκθεσης.

Ο Εκθέτης ενδείκνυται να επισκεφθεί, με τον κατασκευαστή του και μέσα σε εύλογο χρόνο, τον εκθετήριο χώρο του (επί τόπου), ώστε να σχηματίσει προσωπική άποψη και να επιλύσει τυχόν τεχνικά θέματα, πριν προβεί στο σχεδιασμό και διαμόρφωσή του.

Απαγορεύονται εργασίες όπως κοψίματα και τρίψιμο, μετά την Πέμπτη 5/5/2022 και ώρα 12:00.

 

T.2 - T.3 :  ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΕΚΘΕΤΗΡΙΩΝ

Ο Εκθέτης παραλαμβάνει ετοιμοπαράδοτο το εκθετήριό του από το Διοργανωτή.

Για λόγους ασφαλείας, καθώς και για την προστασία των δομών, απαγορεύονται:

Μπορείτε να διακοσμήσετε τα panels σας με γραφιστικά, φωτογραφίες, λογότυπα κτλ. ή να αναρτήσετε αντικείμενα στη δομή, κατόπιν συνεννόησης και έγκρισης της ΕXPOSYSTEM και με τρόπους και τεχνικά μέσα που θα ορίσει και θα σας διαθέσει η ΕXPOSYSTEM.

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΔΗΓΙΕΣ

Tα stands πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία & κανονισμούς, τους κοινά αποδεκτούς κανόνες της τέχνης & επιστήμης και την ορθή πρακτική και να πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στον ΚΛΣ.

Οποιαδήποτε επικίνδυνη ή μη εγκεκριμένη κατασκευή ή κατασκευή που δεν πληροί τις προδιαγραφές, δεν θα γίνεται δεκτή και θα απομακρύνεται με ευθύνη και δαπάνες του Εκθέτη.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε παρέμβαση στις εγκαταστάσεις του MEC και η εκτέλεση εργασιών ή η χρήση οιωνδήποτε μέσων που καταστρέφουν, φθείρουν ή αλλοιώνουν δάπεδα, τοίχους, οροφές, παράθυρα, θύρες του κτλ και γενικά τη μορφή, την αντοχή και την αισθητική των χώρων.

Απαγορεύονται:

Ο καθαρισμός των πινέλων και άλλων αντικειμένων επιτρέπεται μόνο στα εργοταξιακά WC με τους βιομηχανικού τύπου νιπτήρες και όχι στα WC κοινού, ενώ οι συσκευασίες μαζί με τα υπολείμματα από μπογιές, χημικά, βερνίκια κτλ πρέπει να απομακρύνονται καταλλήλως.

Απαγορεύεται η εναπόθεση κατασκευών, εξοπλισμού, προϊόντων κτλ, καθώς και η εκτέλεση εργασιών κατασκευής των εκθετηρίων, έμπροσθεν ή εντός εκθετηρίων Τρίτων ή στους διαδρόμους της έκθεσης, οι οποίοι πρέπει να παραμένουν διαρκώς ελεύθεροι και προσπελάσιμοι.

Απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση ή η ανάρτηση οποιωνδήποτε αντικειμένων (εκθεμάτων, διαφημιστικών, επιγραφών, φωτιστικών, κτλ) στους κοινόχρηστους χώρους της έκθεσης (διαδρόμους κτλ), καθώς και στις εγκαταστάσεις του MEC.

Επιτρέπεται μόνον, η ανάρτηση φωτιστικών από τα ζευκτά της εγκατάστασης, κατόπιν παραγγελίας του Εκθέτη. Φωτιστικά και ανάρτηση παρέχονται αποκλειστικά από την ΕXPOSYSTEM (έναντι χρέωσης).

Δεν επιτρέπεται η κάλυψη πυροσβεστικών φωλεών και σταθμών.

Απαγορεύεται η μεταφορά εκθεσιακών δομών και εκθεμάτων μέσω του χώρου της reception.

Οι υδραυλικές συνδέσεις από τα σημεία υδροληψίας του MEC προς / από το κάθε εκθετήριο, πραγματοποιούνται αποκλειστικά από την ΕXPOSYSTEM και έναντι χρέωσης, ανάλογα με τις εργασίες που θα απαιτηθούν.

Παρασκευή 7 Μαρτίου

10.00-20.00

Σάββατο 8 Μαρτίου

10.00-20.00

Κυριακή 9 Μαρτίου

10.00-19.00